Baner Szczepimy się (z przyciskiem)

O projekcie

NZOZ Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2020 do 30.08.2021r. realizuje przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w NZOZ CUM Proximum” w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” (POWR.05.02.00-00-0044/18) Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, o wartości 470.804,04 zł.

Celem Projektu jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Działania projektowe opierają się na Standardach Dostępności POZ, których celem jest zdefiniowanie warunków istotnych dla poprawy dostępności placówek POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjny i organizacyjnym. Zaplanowane przez NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o. działania obejmują między innymi wymianę windy, wykonanie elementów ułatwiających orientację i poruszanie się po obiekcie, dostosowanie gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku oraz zakup sprzętu medycznego i informatycznego poprawiającego jakość świadczonej opieki zdrowotnej a także działania służące wsparciu kompetencji personelu w zakresie właściwej komunikacji.

Realizacja projektu

Z końcem lipca zakończyliśmy realizację wszystkich zadań przewidzianych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Dzięki dofinansowaniu na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, mogliśmy zrealizować takie inwestycje i zadania jak:

Logo: UE - Polska - Dostępność Plus
 • W ramach komponentu architektonicznego...

   Dostępność architektoniczna

  • wymiana kabiny windy,
  • wymiana oświetlenia w gabinetach lekarskich i ciągach komunikacyjnych,
  • zainstalowanie elementów ochraniający na kaloryferach znajdujących się w korytarzach,
  • zakup wyposażenia medycznego takiego jak; lampy lecznicze, detektor tętna płodu, pulsoksymetry, składane stojaki do kroplówek, dwufunkcyjne lampy bakteriobójcze, iluminator naczyniowy, przenośny aparat EKG, ruchomy stół do pracowni RTG,
  • wyposażenie gabinetów lekarskich w nowe krzesła dla pacjentów, mobilne parawany, stoły z regulowana wysokością,
  • zakup krzesełkowej składanej wagi, wózka inwalidzkiego, obrotowej platformy do przesadzania osób niepełnosprawnych,
  • remont toalety dostępnej dla osób poruszających się na wózkach – wymiana muszli oraz umywalki, zainstalowanie nowych poręczy, lustra oraz podajników w tym bezdotykowego podajnika mydła,
  • montaż systemów przywoławczych we wszystkich toaletach,
  • ujednolicenie tabliczek informacyjnych znajdujących się na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,
  • instalacja przy wejściu głównym sygnalizacji przywołującej asystenta osoby o indywidualnych potrzebach,
  • postawienie w holu głównym tablicy tyflograficznej oraz oznaczenie poszczególnych pomieszczeń opisami w alfabecie Braille’a,
  • montaż przed przychodnią nowych ławek z podłokietnikami,
  • obniżenie lady w rejestracji ogólnej i rentgenowskiej,
  • zainstalowanie pętli indukcyjnej w rejestracji ogólnej  i zakup pętli mobilnych na użytek gabinetów lekarskich i zabiegowych,
  • umożliwienie pacjentom korzystania z lupy elektronicznej z zaimplementowanym mechanizmem zamiany tekstu na mowę.
 • W ramach komponentu cyfrowego...

  • stworzenie nowej strony internetowej opartej na wytycznych WCAG 2.1,

   Deklaracja dostępności

   NZOZ Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.proximum.pl.

   Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20.

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Dąbrowska, a.dabrowska@proximum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 366 69 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl.

  • zakup laptopów i przeszkolenie części personelu POZ z zakresu udzielania świadczeń telemedycznych,
  • przygotowanie procedury dotyczącej udzielania świadczeń telemedycznych.
 • W ramach komponentu komunikacyjnego...

  • zrealizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej i personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • wyposażenie rejestracji w infografiki dotyczące sposobów komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • przeszkolenie wybranych pracowników z zakresu polskiego języka migowego obejmującego podstawową terminologię medyczną.
 • W ramach komponentu organizacyjnego...

  • przeprowadzenie w latach 2020 – 2021  auditów wewnętrznych sprawdzających funkcjonowanie wybranych aspektów pracy placówki,
  • przygotowanie procedury w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie listy osób o szczególnych potrzebach będących pacjentami placówki,
  • przygotowanie procedury w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie listy osób o szczególnych potrzebach będących pacjentami placówki,
  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej jakości obsługi w placówce uwzględniającej szczególne potrzeby pacjentów i personelu placówki.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.