logo

O projekcie

NZOZ Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2020 do 30.08.2021r. realizuje przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w NZOZ CUM Proximum” w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” (POWR.05.02.00-00-0044/18) Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, o wartości 470.804,04 zł.

Celem Projektu jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Działania projektowe opierają się na Standardach Dostępności POZ, których celem jest zdefiniowanie warunków istotnych dla poprawy dostępności placówek POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjny i organizacyjnym. Zaplanowane przez NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o. działania obejmują między innymi wymianę windy, wykonanie elementów ułatwiających orientację i poruszanie się po obiekcie, dostosowanie gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku oraz zakup sprzętu medycznego i informatycznego poprawiającego jakość świadczonej opieki zdrowotnej a także działania służące wsparciu kompetencji personelu w zakresie właściwej komunikacji.