Baner Szczepimy się (z przyciskiem)
logo

O projekcie

NZOZ Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2020 do 30.08.2021r. realizuje przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w NZOZ CUM Proximum” w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” (POWR.05.02.00-00-0044/18) Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, o wartości 470.804,04 zł.

Celem Projektu jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Działania projektowe opierają się na Standardach Dostępności POZ, których celem jest zdefiniowanie warunków istotnych dla poprawy dostępności placówek POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjny i organizacyjnym. Zaplanowane przez NZOZ CUM Proximum Sp. z o.o. działania obejmują między innymi wymianę windy, wykonanie elementów ułatwiających orientację i poruszanie się po obiekcie, dostosowanie gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku oraz zakup sprzętu medycznego i informatycznego poprawiającego jakość świadczonej opieki zdrowotnej a także działania służące wsparciu kompetencji personelu w zakresie właściwej komunikacji.

Realizacja projektu

Z końcem lipca zakończyliśmy realizację wszystkich zadań przewidzianych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Dzięki dofinansowaniu na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, mogliśmy zrealizować takie inwestycje i zadania jak:

Logo: UE - Polska - Dostępność Plus
 • W ramach komponentu architektonicznego...

  • wymiana kabiny windy,
  • wymiana oświetlenia w gabinetach lekarskich i ciągach komunikacyjnych,
  • zainstalowanie elementów ochraniający na kaloryferach znajdujących się w korytarzach,
  • zakup wyposażenia medycznego takiego jak; lampy lecznicze, detektor tętna płodu, pulsoksymetry, składane stojaki do kroplówek, dwufunkcyjne lampy bakteriobójcze, iluminator naczyniowy, przenośny aparat EKG, ruchomy stół do pracowni RTG,
  • wyposażenie gabinetów lekarskich w nowe krzesła dla pacjentów, mobilne parawany, stoły z regulowana wysokością,
  • zakup krzesełkowej składanej wagi, wózka inwalidzkiego, obrotowej platformy do przesadzania osób niepełnosprawnych,
  • remont toalety dostępnej dla osób poruszających się na wózkach – wymiana muszli oraz umywalki, zainstalowanie nowych poręczy, lustra oraz podajników w tym bezdotykowego podajnika mydła,
  • montaż systemów przywoławczych we wszystkich toaletach,
  • ujednolicenie tabliczek informacyjnych znajdujących się na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,
  • instalacja przy wejściu głównym sygnalizacji przywołującej asystenta osoby o indywidualnych potrzebach,
  • postawienie w holu głównym tablicy tyflograficznej oraz oznaczenie poszczególnych pomieszczeń opisami w alfabecie Braille’a,
  • montaż przed przychodnią nowych ławek z podłokietnikami,
  • obniżenie lady w rejestracji ogólnej i rentgenowskiej,
  • zainstalowanie pętli indukcyjnej w rejestracji ogólnej  i zakup pętli mobilnych na użytek gabinetów lekarskich i zabiegowych,
  • umożliwienie pacjentom korzystania z lupy elektronicznej z zaimplementowanym mechanizmem zamiany tekstu na mowę.
 • W ramach komponentu cyfrowego...

  • stworzenie nowej strony internetowej opartej na wytycznych WCAG 2.1,
  • zakup laptopów i przeszkolenie części personelu POZ z zakresu udzielania świadczeń telemedycznych,
  • przygotowanie procedury dotyczącej udzielania świadczeń telemedycznych.
 • W ramach komponentu komunikacyjnego...

  • zrealizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej i personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • wyposażenie rejestracji w infografiki dotyczące sposobów komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • przeszkolenie wybranych pracowników z zakresu polskiego języka migowego obejmującego podstawową terminologię medyczną.
 • W ramach komponentu organizacyjnego...

  • przeprowadzenie w latach 2020 – 2021  auditów wewnętrznych sprawdzających funkcjonowanie wybranych aspektów pracy placówki,
  • przygotowanie procedury w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie listy osób o szczególnych potrzebach będących pacjentami placówki,
  • przygotowanie procedury w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie listy osób o szczególnych potrzebach będących pacjentami placówki,
  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej jakości obsługi w placówce uwzględniającej szczególne potrzeby pacjentów i personelu placówki.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.