Kwarantanna a izolacja domowa – gdzie uzyskać pomoc

Kwarantanna a izolacja domowa – gdzie uzyskać pomoc

Kwarantanna nakładana jest z powodu narażenia na zakażenie COVID-19 na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia, a u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19. Ograniczenie to dotyczy osób, które

  • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

Na kwarantannę kieruje Państwowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji, która może być wydana ustnie, a następnie doręczona.

Kwarantanna trwa nie dłużej niż 10 dni i kończy się automatycznie, chyba że inspektor sanitarny postanowi inaczej (np. o jej skróceniu lub rezygnacji z obowiązku jej odbywania). W trakcie odbywania kwarantanny nadzór nad umieszczoną w niej osobą pełni policja i państwowa inspekcja sanitarna. W trakcie kwarantanny

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej

W sprawach dotyczących podejrzenia zachorowania lub kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, informacji telefonicznej udzielają Powiatowi Inspektorzy Sanitarni. Wykazy numerów telefonów do oddziałów znajdują się na stronach poszczególnych PSSE. W przypadku miasta Wrocław są to numery:

71 361 46 91 lub 92,  693 900 908,  781 400 199,  887 811 060,  603 720 579

Na izolację domową kierowane są osoby, u których chorobę stwierdzono na podstawie dodatniego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Izolacja nakładana jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu dodatniego wyniku testu. W przypadku pacjentów bezobjawowych trwa 10 dni, w przypadku rozwinięcie się objawów choroby lekarz może zadecydować o jej przedłużeniu. W takim przypadku czas jej trwania to minimum 13 dni od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni musza być bezobjawowe.

W naszej przychodni funkcjonuje osobna linia przeznaczona do kontaktu osób przebywających na izolacji domowej z personelem medycznym:

71 78 362 62

UWAGA – pod tym numerem obsługiwani są wyłącznie pacjenci zadeklarowani w naszej przychodni,  posiadający dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub oczekujący na wynik testu po skierowaniu na jego wykonanie przez naszego lekarza.

Leave a reply