Baner Szczepimy się (z przyciskiem)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Usług Medycznych „Proximum” sp. z o.o.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta – w związku z tym prawo Pacjenta do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty:
  • uprawnione przepisami prawa, w szczególności:
   • podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
   • Towarzystwa ubezpieczeniowe;
   • organy władzy publicznej uprawnione do pozyskania Pana/Pani danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
   • Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
  • podmioty przetwarzającym dane w Naszym imieniu, np. serwisy IT.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą
  • w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji
   • przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
   • dokumentacja w przypadku zgonu pacjenta w skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przetrzymywana jest przez 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zdarzenia;
   • dokumentacja medyczna umożliwiająca śledzenie losów krwi i jej składników przechowywana jest przez 30 lat od ostatniego wpisu;
   • zdjęcia rentgenowskie spoza dokumentacji medycznej archiwizuje się przez okres lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
   • skierowania lub zalecenia lekarskie przechowywane są przez 5 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono danego świadczenia zdrowotnego) lub 2 lata (od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, ale które nie zostało zrealizowane);
   • dokumentacja sporządzana dla dzieci do lat dwóch, przechowywana jest przez okres 22 lat
  • na potrzeby dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi ze zrealizowanymi usługami – przez 6 lat
  • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych- przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne.