Procedura kwalifikacji do wizyt domowych pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz zasady ich odbywania

Niniejsza procedura reguluje zasady kwalifikacji i zasady odbywania wizyt domowych u osób ze szczególnymi potrzebami w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych Proximum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żelaznej 34

 1. Definicja osoby o szczególnych potrzebach

Przez osobę o szczególnych potrzebach w odniesieniu do konieczności odbywania wizyt domowych, rozumieć należy następujący zakres osób:

 • poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się
 • niewidomych i słabowidzących
 • z niepełnosprawnością słuchu
 • głuchoniewidomych
 • z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną
 • starszych i osłabionych chorobami
 • kobiet w ciąży

Powyższa definicja ma zastosowanie zarówno dla potrzeb stałych jak i czasowych.

 1. Zakres osób objętych procedurą kwalifikacji do wizyt domowych

Do osób objętych kwalifikacją do wizyt domowych z uwagi na ich szczególne potrzeby zalicza się przede wszystkim następujące grupy pacjentów:

 • poruszające się na wózkach inwalidzkich i o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się
 • starszych i osłabionych chorobami
 • kobiet w ciąży

W odniesieniu do pozostałych grup pacjentów, z uwagi na funkcjonujące w placówce udogodnieniami takie jak asystent osoby ze szczególnymi potrzebami, w przypadku osób niewidomych i słabowidzących – tablica tyflograficzna i oznaczenie pomieszczeń alfabetem Braille’a, w przypadku osób niesłyszących i słabosłyszących – mobilne pętle indukcyjne, zestawy informacji pisanej, instrukcje i infografiki, kwalifikacja do wizyt domowych odbywa się na zasadach ogólnych.

Środowisko osób głuchoniewidomych jest bardzo zróżnicowane. W przypadku pacjentów słabo widzących lub słabo słyszących przydatne są udogodnienia funkcjonujące w placówce. Pacjenci zupełnie niewidzących i niesłyszących w komunikacji korzystają z pomocy przewodnika. Upoważniony przewodnik zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi leczenia w przypadku zachorowania.

Ostateczną decyzję o zastosowaniu niniejszej procedury podejmuje upoważniony personel

 1. Uprawnienia do kwalifikowanie osób ze szczególnymi potrzebami do wizyt domowych

Pacjentów ze szczególnymi potrzebami do wizyt domowych kwalifikują:

 • w zakresie lekarskich wizyt domowych – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
 • w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej – lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • w zakresie wizyt położnych środowiskowych lekarze i położne podstawowej opieki zdrowotnej
 • Procedura kwalifikacji do wizyt domowych osób ze szczególnymi potrzebami

Kwalifikacji do wizyt domowych dokonują uprawnione osoby na podstawie wywiadu przeprowadzonego osobiście lub przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.

Ankieta kwalifikacyjna stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

Informacja o zakwalifikowaniu pacjenta jako osoby ze szczególnymi potrzebami wizyt domowych przekazywana jest do rejestracji ogólnej która odnotowuje ten fakt w widocznym miejscu w Historii Choroby i/lub w komputerowej bazie pacjentów CUM Proximum Sp. z o.o.

Pacjent może zostać zakwalifikowany jako osoba ze szczególnymi potrzebami wizyt domowych na czas określony i nieokreślony.

Kwalifikacja na czas nieokreślony obejmuje pacjentów których szczególne potrzeby mają charakter stały.

Kwalifikacja na czas określony obejmuje pacjentów których szczególne potrzeby nie mają charakteru stałego. Uprawniony personel ustala czas na jaki pacjenci objęci są zasadami określonymi w niniejszej procedurze.

Zestawienie zasad dotyczących wizyt domowych u osób ze szczególnymi potrzebami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

 1. Zasady realizacji wizyt domowych

Sposób komunikacji pomiędzy personelem CUM Proximum Sp. z o.o. a pacjentem, uzależniony jest od rodzaju szczególnych potrzeb pacjenta. Obejmować on może kontakt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych lub przez osoby trzecie.

Wizyty domowe u osób o szczególnych potrzebach realizowane są w godzinach wyznaczonych dla wizyt domowych.

Tylko w szczególnych okolicznościach wizyta może się odbyć poza tymi godzinami. O konieczności zrealizowania wizyty domowej poza wyznaczonymi godzinami decyduje uprawniony personel medyczny.

 1. Wizyta domowa nie dotyczy sytuacji, w których jest bezpośrednio zagrożone życie pacjenta.

Wizyta domowa nie jest realizowana w przypadkach omdleń, upadku z wysokości i związanych z nimi złamań w tym wypadków komunikacyjnych, zaburzeń świadomości bez wyraźnej przyczyny, nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogącego stanowić zagrożenia życia, rażenia prądem, a także porodu i wszelkich dolegliwości związanych z przebiegiem ciąży. W tych sytuacjach pacjent powinien skontaktować się z oddziałem ratownictwa medycznego (999, 112).